แบบสอบถาม


แบบสอบถามหรือ survey

รายละเอียด

ผู้ใช้งาน

-ตอบคำถาม

-สามารถดูสถิติของของผู้ที่ร่วมกันตอบคำถามได้ (แสดงเป็นกราฟแท่ง)

ที่ปรึกษาระบบ : อาจารย์ วิวรรธน์ บูรณารมย์

Date Post: 2015-09-05 View : 1986